ISTT

Informační systémy Tomáš Trdla

Outsource IT

Outsource IT - pod názvem této služby nabízíme komplexní servis na celou problematiku IT v organizaci zákazníka.

Jedná se vždy výhradně o vzájemný smluvní vztah, který definuje rychlost reakce servisu na případné poruchy systému. Definuje preventivní a kontrolní činnosti nad bezporuchovým chodem celého systému IT zákazníka. Vymezuje také standardy použité techniky a software, které je možné tímto způsobem servisu ošetřit a servisovat.

Před převzetím takovéto celkové infrastruktury musíme nejprve udělat celkový audit software, hardware a bezpečnosti sítě. Je nutné seznámit se s délkou jednotlivých záruk a systémem placení podpor k jednotlivým používaným software. Dále je třeba prověřit systém zabezpečení, zálohování a celkový přístup zaměstnanců, zákazníka a jejich zvyklosti v přístupu k IT. Před samotným podpisem smlouvy připravíme zákazníkovy přehled nedostatků zjištěných při seznamování se s problematikou svěřované IT infrastruktury. Poté navrhneme, co je třeba změnit a doplnit pro zajištění bezporuchového chodu sítě jako celku. Po splnění těchto základních požadavků ze strany dodavatele je stanoven limit podpory na kalendářní měsíc a částka na pokrytí nákladů této poskytnuté služby. Zákazník obdrží přístupové údaje k našemu CRM systému, kde může sledovat informace o jednotlivých provedených činnostech v jeho systému. Může zde zadávat požadavky k vylepšení stávajícího systému nebo požadavky na servisy, které nespadají do kategorie porucha. Nutná je také informace o plnění časových limitů, která je zde znázorněna přehledným grafem, a to jak z hlediska ročního, tak měsíčního plnění. Jednorázové překročení těchto limitů ponecháváme bez úprav ceny, opakované překračování je projednáno se zákazníkem. Následně je jasně stanovena příčina navýšení limitu, a služba je doúčtována.

Forma této služby je nabízena pro sítě od pěti počítačů v organizaci zákazníka. Předchází ji zpravidla minimálně půlroční standardní servis pro účel seznámení se se sítí. Tato doba poskytuje i dostatek času k odstranění provozních chyb a závad před převzetím sítě.

K samotnému zavedení této služby, je také nutný bezporuchový přístup k internetu v objektech zákazníka, kde má být služba vykonávána. V dnešní době je většina servisu prováděna vzdáleně, bez nutnosti výjezdu. Kontroly serveru a zálohování jsou zpravidla dělány ve večerních hodinách a o víkendech, což by bez spolehlivé konektivity nešlo.

Ceny se pohybují v závislosti na komplikovanosti IT infrastruktury, četnosti servisu, vzdálenosti provozoven a provozů od našeho sídla a spolehlivosti internetové konektivity.